#عنوانفروش آخر هفتهفروش کلهفته های درحال اکران
1 Onward Onward$1.6M$6.8M2
2 The Invisible Man The Invisible Man$6.8M$8.4M3
3 Jagten Jagten$1.0M$0.7M381
4 Military Wives Military Wives$8.4M$2.9M2
5 Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog$0.7M$23.3M5
6 Bloodshot Bloodshot$0.7M$0.6M1
7 Misbehaviour Misbehaviour$0.5M$0.4M1
8 My Spy My Spy$2.9M$0.4M1
9 Dark Waters Dark Waters$0.5M$3.2M3
10 Gisaengchung Gisaengchung$23.3M$14.7M6